Terma dan Syarat

PENAFIAN: Segala karakter, nama dan tempat yang digunakan dalam bahan fiksyen dan bukan fiksyen SOSCILI (samada di atas talian, bercetak ataupun pada mana-mana media lain) adalah rekaan dan digunakan bagi tujuan memberi komen, mengkritik, membuat parodi, menyatakan ketidak adilan politik dan/atau sosial atau apa-apa tujuan di mana nilai kemanusiaan dipersendakan seperti yang setimpal dengannya. Sebarang persamaan dengan sesiapaun, tanpa tujuan parodi, adalah hanya kebetulan. Segala tanda dagangan, nama produk dan tanda dagangan pihak ketiga, termasuklah karakter yang merupakan sebahagian daripada tanda dagangan, yang digunakan dalam bahan fiksyen dan separa fiksyen SOSCILI (samada di atas talian, bercetak dan mana-mana media lain) adalah digunakan tanpa kebenaran pihak ketiga tersebut, dan digunakan hanya untuk tujuan parodi dan pengenalan. Tiada urusan yang wujud bersama sponsor, sokongan atau hubung kait dengan sebarang pihak ketiga tersebut.
TERMA PENGGUNAAN INI, SEPERTI YANG TELAH DIUBAH DARI MASA KE SEMASA (“Terma”), ADALAH SEBUAH KONTRAK ANTARA CILISOS MEDIA SDN. BHD. (“CILISOS”, “SOSCILI”, atau “kami”) DAN ANDA (“anda”). ANDA HARUSLAH MEMBACA DAN BERSETUJU DENGAN TERMA-TERMA INI, TERMASUKLAH POLISI PRIVASI, SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN SOSCILI.MY (“laman”) ATAU SEBARANG PERISIAN, PERMAINAN, APLIKASI, FUNGSI DAN CIRI-CIRI YANG TERDAPAT PADA ATAU MELALUI LAMAN (KESELURUHANNYA DIPANGGIL SEBAGAI “PERKHIDMATAN”). DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN INI, ANDA SETUJU DENGAN TERMA-TERMA INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA-TERMA INI, JANGAN GUNA PERKHIDMATAN INI.

1. PENERANGAN TENTANG PERHIDMATAN; KEPERLUAN UMUR MINIMUM
a. Penerangan akan Perkhidmatan. Soscili.my kadangkala berbentuk satira, dan sentiasanya sebuah laman bukan fiksyen kurang senonoh yang bertumpukan kepada ulasan mengenai isu semasa dan apa saja budaya yang melibatkan Malaysia. Dilancarkan pada April 2016.
b. Keperluan Umur. Anda perlulah berusia sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun untuk menggunakan Perkhidmatan ini.

2. PENGUBAHSUAIAN TERMA
a. Prosedur. Pada bila-bila masa SOSCILI boleh membuat sebarang perubahan kepada Terma, yang melibatkan Privasi Polisi dan sebarang persetujuan lain yang dirujuk oleh Terma ini. Kami akan menyediakan notis kepada anda akan sebarang perubahan bahan terhadap Terma dengan mengirim notis kepada Laman. Penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan 30 hari selepas notis kami kepada anda akan perubahan dalam Persetujuan bermakna yang anda bersetuju untuk terikat dengan Persetujuan yang telah diubah.
b. Kewajipan Anda untuk Kekal Dikemaskini. Adalah kritikal untuk anda memastikan maklumat emel anda betu dan dikemaskini dengan SOSCILI pada setiap masa. Selain itu, kami galakkan anda untuk memeriksa dan menyemak Terma ini sekurang-kurangnya sekali sebulan.

3. PENGUBAHSUAIAN KEPADA PERKHIDMATAN
Kami berhak mengubahsuai atau menghentikan, dan menghadkan atau menyekat akses, ke Perkhidmatan tanpa sebarang notis kepada anda. Kami mungkin mengubahsuai atau membuang sebarang Kandungan daripada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis kepada anda, termasuklah penyingkiran sebarang Kandungan yang kami percaya adalah tidak lucah, tidak sopan, berahi, kotor, ganas, menganggu, ataupun boleh dipersoalkan. Kami tidak bertanggunjawab akan sebarang perubahan, penggantungan, penghentian atau penyingkiran, dan sebarang tindakan serpertinya oleh kami tidak akan memberi kesan kepada lesen SOSCILI terhadap Kandungan anda seperti yang diterangkan dalam Seksyen 5 di bawah.

4. MENGHANTAR KANDUNGAN KE PERKHIDMATAN; PERWAKILAN DAN WARANTI
a. Kandungan yang Dilindungi oleh Hak Harta Intelek. Sebarang kandungan yang tersedia melalui Perkhidmatan ini, termasuklah permainan, aplikasi, perisian, teks, audio, video, gambar, grafik, muzik, klip bumyi, imej, permsamaan, maklumat peribadi dan sebarang kerja yang dikarang (secara keseluruhannya, “Kandungan”) adalah dilindungi oleh hak harta intelek SOSCILI atau pemilik-pemilik lesennya.
b. Waranti Anda Berkenaan Kandungan. Dengan memaparkan atau menerbitkan (“mengirim”) sebarang Kandungan pada Perkhidmatan, ini bermakna:
i. anda memiliki kesemua hak pada Kandungan anda atau, secara alternatifnya, anda mempunyai hak yang mencukupi pada Kandungan anda untuk memberi hak kepada SOSCILI seperti yang diterangkan dalam Terma ini;
ii. anda akan membayar sebarang yuran lesen, yuran pelepasan, dan sebarang kewajipan kewangan dari sebarang jenis, yang datang daripada penggunaan Kandungan anda;
iii. wajah anda dipampangkan dalam gambar, dan/atau didengari dalam Kandungan atau anda mempunyai kebenaran dari setiap individu (termasuk izin dari ibubapa atau penjaga untuk sesiapa yang berumur lapan belas (18) tahun kebawah yang muncul dan/atau didengari dalam Kandungan anda untuk memberi hak kepada SOSCILI seperti diterangkan dalam terma; dan
iv. Kandungan anda tidak menfitnah, tidak melanggar hak intelek, peribadi, hak untuk publisiti, atau apa-apa yang melanggar undang-undang mahu pun moral pihak ketiga.

5. HAK KEMILIKAN; LESEN HAK; SUMBANGAN PENGGUNA
a. Hak milik kandungan anda. Anda mempunyai hak terhadap kandungan anda dalam mana-mana Kandungan yang anda telah terbitkan, tertakluk kepada hak bukan eksklusif yang anda berikan kepada kami seperti yang dinyatakan dalam Terma.
b. Hak anda kepada SOSCILI.
i. Tertakluk atas Seksyen 5.b.ii, dengan ini anda memberi kebenaran SOSCILI di seluruh dunia, bebas royalti, bertukar milik secara bebas, bebas disublesen (melalui tahap yang tidak terhad sublesen), lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menghantar, mengedar, mempersembahkan secara awam dan paparan(termasuk juga dalam setiap kes dengan transmisi audio digital), mengiklankan dalam, di, dan di sekitar, dan membuat kerja-kerja terbitan daripada kandungan, dan untuk menggabungkan Kandungan itu dengan kerja-kerja lain dalam apa-apa bentuk, media atua teknologi yang diketahui kini atau yang akan dihasilkan kemudian.
ii. Dengan menghormati Kandungan selain dari gambar, grafik, audio, atau video yang anda telah hantar atau memberi kebenaran untuk dimasukkan dalam kawasan yang boleh diakses orang awam dalam Perkhidmatan (secara kolektif, Kandungan Interaktif), dengan inii anda telah memberi hak kepada SOSCILI yang tidak boleh ditarik balik, untuk selama-lamanya, di seluruh dunia, bebas royalti, bertukar milik secara bebas, bebas disublesen (melalui tahap yang tidak terhad sublesen), lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menghantar, mengedar, mempersembahkan secara awam dan paparan(termasuk juga dalam setiap kes dengan transmisi audio digital), mengiklankan dalam, di, dan di sekitar, dan membuat kerja-kerja terbitan daripada kandungan, dan untuk menggabungkan Kandungan itu dengan kerja-kerja lain dalam apa-apa bentuk, media atua teknologi yang diketahui kini atau yang akan dihasilkan kemudian.
iii.Anda juga dengan ini mengetepikan sebarang hak moral anda mungkin ada kandungan itu di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa. Kami boleh (tetapi tidak diwajibkan untuk) memaparkan kandungan anda, termasuk nama pengguna anda dan nama sebenar anda (mengikut pilihan yang anda pilih)
c. Hak anda untuk menarik semula lesen. Kecuali kandungan interaktif, anda boleh menghapuskan atau mengubah suai kandungan yang anda siarkan di Laman ini. Jika, sebelum penyingkiran atau pengubahsuaian, SOSCILI telah diedarkan, atau dibangunkan rancangan khusus untuk mengedar, apa-apa bahan elektronik, cetak, atau lain-lain yang mengandungi kandungan tersebut (contohnya, dalam pengiklanan, promosi atau sebaliknya), kemudian SOSCILImempunyai hak terhad untuk meneruskan untuk mengedarkan bahan-bahan. Jika anda ingin SOSCILI hentikan pengedaran bahan-bahan, hanya hantar notis bertulis kepada penghentian mengedar bahan-bahan tersebut, di mana kami akan menghentikan pengedaran bahan-bahan dalam tempoh 30 hari. Notis anda mesti ditandatangani oleh anda, termasuk nombor telefon dan alamat e-mel dan dihantar melalui e-mel kepada [email protected] dan hantar surat kepada CILISOS MEDIA SDN BHD, D-3-8 Parklane COMMERCIAL HUB, JALAN SS7 / 26, KELANA JAYA, 47301 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. Di samping itu, notis hendaklah dengan jelas mengenalpasti kandungan yang dipersoalkan, menggambarkan penggunaan khusus kandungan yang anda ingin tarik, dan mengandungi kenyataan bahawa anda memiliki atau mempunyai hak eksklusif untuk kandungan dan bahawa semua maklumat dalam notis itu adalah benar dan betul. Tempoh 30 hari untuk SOSCILI berhenti mengedarkan kandungan anda bermula apabila SOSCILI telah menerima notis mematuhi kehendak Bahagian ini.
d. Menghubungi penyerahan pengguna. Apabila anda menyerahkan idea, cadangan, dokumen, atau rencana (secara kolektif, “Penyerahan”) untuk SOSCILI anda mewakili, waran, dan bersetuju bahawa: (a) Serahan anda tidak mengandungi maklumat sulit atau proprietari; (B) SOSCILI boleh menggunakan dan mendedahkan Serahan anda dalam apa jua cara; dan (c) SOSCILI tidak mempunyai kewajipan untuk membayar atau membayar balik kepada anda untuk Penyerahan atau mengguna Serahan anda.

6. KANDUNGAN TERLARANG
Anda tidak boleh menyiarkan kepada perkhidmatan tersebut apa-apa Kandungan yang, munasabah yang ditentukan oleh SOSCILI, atau ternyata menjadi:
a. Tidak benar, mengelirukan, berbahaya, mengancam, kesat, mengganggu, memfitnah, lucah, menceroboh privasi orang lain atau data yang dilindungi, kebencian, atau perkauman atau sebaliknya;
b. pelanggaran hak-hak harta intelek pihak ketiga, termasuk mana-mana paten, tanda dagang, rahsia perdagangan, hak cipta, hak publisiti, termasuk apa-apa Kandungan yang menjadi subjek apa-apa tuntutan pelanggaran;
c. daripada jenis yang anda tidak mempunyai hak untuk menghantar di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah hubungan berkontrak atau fidusiari, seperti maklumat proprietari dan sulit;
d. yang tidak diminta, yang tidak didedahkan atau tidak dibenarkan iklan;
e. perisian virus atau sebarang kod komputer yang lain, fail atau program yang direka untuk mengganggu, membinasakan atau menghadkan fungsi mana-mana perisian atau perkakasan komputer atau peralatan telekomunikasi;
f. data atau maklumat yang diperolehi melalui akses yang tidak dibenarkan oleh pemilik, atau anda tidak dibenarkan untuk pos; atau
g. melanggar mana-mana negeri, kebangsaan atau, undang-undang antarabangsa (termasuk undang-undang eksport).

7. KELAKUAN YANG DILARANG; GANTI RUGI UNTUK SPAM
a. Kelakuan yang terlarang. Anda tidak dibenarkan, atau cuba untuk berbuat, mana-mana yang berikut, yang semunasabahnya ditentukan oleh SOSCILI, tertakluk kepada undang-undang:
i. akses atau menggunakan Perkhidmatan dalam apa-apa cara yang tidak mematuhi mana-mana undang-undang tempatan, negeri, negara atau undang-undang antarabangsa (termasuk undang-undang eksport), kontrak, hak harta intelektual atau merupakan pelakuan salah, atau bagi apa-apa tujuan yang berbahaya atau yang tidak diingini (oleh kami), atau lain-lain daripada mematuhi sepenuhnya Terma ini;
ii. akses, mengganggu, atau menggunakan perkhidmatan atau bidang Perkhidmatan tersebut yang anda tidak mempunyai akses;
iii. mengubah maklumat pada atau yang diperoleh daripada Perkhidmatan;
iv. mengganggu pennebitan, maklumat pendaftaran, profil, penyerahan atau Kandungan milik SOSCILI atau pengguna lain SOSCILI;
v. menggunakan mana-mana robot, spider, pengikis atau lain-lain cara automatik atau antara muka yang tidak memberikan kami akses Perkhidmatan atau ekstrak data atau mengumpul atau menggunakan maklumat seperti alamat e-mel, yang boleh didapati daripada Perkhidmatan atau menghantar apa-apa pengiklanan yang tidak diminta, “mel sampah”, “spam” atau “surat berantai”;
vi. memerangkap mana-mana bahagian Perkhidmatan, atau pautan kepada perkhidmatan tersebut, atau membuat ia kelihatan seperti anda mempunyai hubungan dengan kami atau yang kami telah mengesahkan anda atau Kandungan anda untuk sebarang tujuan kecuali dibenarkan secara nyata dalam tulisan oleh SOSCILI;
vii. menyamar atau memberi gambaran palsu tentang hubungan anda dengan mana-mana orang atau entiti;
viii. mengubah suai mana-mana perisian, aplikasi, permainan berlesen atau mana-mana aspek lain Perkhidmatan ini atau melakukan apa-apa yang mungkin mendapatkan kod sumber, atau langkaui atau langkah-langkah yang digunakan untuk menghalang atau mengehadkan akses kepada mana-mana kawasan, kandungan atau kod Perkhidmatan;
ix. hantar ke atau sebaliknya memberi kesan kepada kita atau perkhidmatan (atau apa-apa atau orang lain) dengan kod berbahaya, menyalahi undang-undang, mengelirukan atau menimbulkan gangguan seperti virus, “spyware”, “adware” atau kod lain yang boleh memberi kesan buruk Perkhidmatan atau mana-mana penerima; atau;
x. mengambil apa-apa tindakan yang mungkin mengenakan beban yang besar (yang ditentukan oleh kami) pada infrastruktur atau sistem komputer Perkhidmatan, atau jika tidak mengganggu operasi biasa Perkhidmatan.

8. PEMANTAUAN KANDUNGAN PERKHIDMATAN; PENYELESAIAN PERTIKAIAN PENGGUNA
a. Tiada tanggungjawab untuk memantau. Kami tidak bertanggungjawab untuk menyekat atau memantau Perkhidmatan atau apa-apa kandungan dalam apa jua cara. SOSCILI TIDAK MEMANTAU KETEPATAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN KANDUNGAN. Walau bagaimanapun, kami berhak untuk mengubah suai atau mengeluarkan apa-apa kandungan pada bila-bila masa. Sebarang pendapat, nasihat, kenyataan, perkhidmatan, tawaran atau maklumat atau kandungan lain yang dinyatakan atau disediakan oleh pihak ketiga, termasuk pengguna lain, adalah mengikut pengarang masing-masing dan bukan dari CILISOS. CILISOS tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan atau kebolehpercayaan mana-mana pendapat, nasihat, maklumat, atau pernyataan yang dibuat dalam Perkhidmatan.
b. Hak untuk membubarkan pertikaian. SOSCILI mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk menyelesaikan pertikaian antara pengguna yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan resolusi CILISOS dengan sesuatu pertikaian tertentu tidak mewujudkan kewajipan untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian lain. pertikaian CILISOS adalah muktamad dengan menghormati perkhidmatan tersebut.

9. PERLINDUNGAN KANDUNGAN erlindungan Kandungan
a. Lesen SOSCILI untuk anda. Anda mesti menghormati undang-undang harta intelek melindungi Perkhidmatan kami. SOSCILI memberikan anda, boleh dibatalkan, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh disublesenkan, lesen terhad dan tidak eksklusif, di bawah kandungan hak CILISOS, secara peribadi paparan dan melaksanakan Kandungan pada komputer anda untuk tujuan peribadi dan bukan komersial.
b. Hak tempahan. Bagi pihaknya sendiri dan bagi pihak pemberi lesennya, SOSCILI memiliki semua hak ke kandungan, termasuk sebarang perisian, tidak diberi secara nyata di dalam Seksyen ini 9. SOSCILI tidak dalam apa jua cara memberikan apa-apa hak lain kepada anda. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 9 ini, anda tidak boleh menghasilkan semula, mengedar, mengubahsuai, secara awam atau paparan, atau menyediakan kerja terbitan mana-mana Kandungan, termasuk mana-mana perisian, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada SOSCILI atau lain-lain pemilik pihak ketiga hak dalam Kandungan (jika ada).

10. POLISI PRIVASI
Sila lihat Dasar Privasi kami. Dasar Privasi kami adalah sebahagian daripada dan dimasukkan ke dalam Terma ini. Kami mempunyai hak untuk menghubungi anda mengenai Terma ini atau mana-mana Kandungan atau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Perkhidmatan.

11. PENAMATAN ATAU PEMBATALAN
a. Hak untuk tamat. Kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda, menamatkan, blok atau menggantung akses anda kepada Perkhidmatan ini, dan Akaun anda.
b. Notis pembatalan. Jika undang-undang menghendaki kami untuk memberikan notis penamatan atau pembatalan, kami boleh memberi notis terlebih dahulu atau menampalkannya di Laman atau dengan menghantar komunikasi kepada mana-mana alamat (e-mel atau sebaliknya) yang ada dalam rekod kami kepada anda.
c. Kesan penamatan. Selepas penamatan Akaun anda atau Perkhidmatan, perjanjian anda dengan SOSCILI menurut Terma ini juga akan dibatalkan, kecuali bahawa peruntukan yang berikut bertahan penamatan: Seksyen 4 “Pos Kandungan pada Perkhidmatan; Pernyataan dan Jaminan, “Seksyen 5” Pemilikan Hak; Hak lesen; Penyerahan Pengguna, “Seksyen 9” Perlindungan Kandungan, “Seksyen 14” Ganti Rugi, “Seksyen 15” Penafian Jaminan, “Seksyen 16” Pengecualian Kerosakan; Had Tanggungjawab, “dan Seksyen 20” Syarat Tambahan “. Jika Akaun atau akses kepada perkhidmatan tersebut anda ditamatkan, anda mungkin tidak lagi mempunyai akses kepada Kandungan yang disiarkan melalui Perkhidmatan ini.

12. URUSAN DENGAN PENIAGA; PAUTAN
a. Iklan dan pautan. Perkhidmatan ini mengandungi iklan, tawaran, atau pautan lain ke laman web pihak ketiga yang kami tidak kawal. Iklan dan maklumat lain yang diberikan oleh pihak ketiga mungkin tidak sepenuhnya tepat. SOSCILI tidak bertanggungjawab bagi (i) ketersediaan atau ketepatan terhadap laman dan iklan itu; atau (ii) kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di laman tersebut. Kemasukan mana-mana pautan di dalam Perkhidmatan ini tidak bermaksud bahawa kami menyokong laman web yang dipautkan. Anda gunakan pautan di risiko anda sendiri. Dasar Privasi SOSCILI ini boleh digunakan hanya apabila anda berada di Laman kami. Sebaik sahaja anda ke pautan laman web yang lain, kenyataan privasi tertakluk kepada apa-apa maklumat peribadi yang anda beri.
b. Transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi anda dan urusan lain dengan peniaga pihak ketiga atau pengiklan yang terdapat pada atau melalui Perkhidmatan ini, termasuk “klik untuk membeli,” “pendaftaran,” dan program-program lain yang serupa, termasuk bayaran dan penghantaran barangan atau perkhidmatan yang berkaitan, adalah semata-mata antara anda dan peniaga atau pengiklan.

13. PERLINDUNGAN
Anda bersetuju bahawa SOSCILI Media Sdn Bhd dan anak syarikat mereka, sekutu, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, peguam, dan pembekal, dan setiap pengganti masing-masing dan penerima serah hak (secara kolektif, “Orang Dilindungi”), tidak berbahaya dari, dan menanggung rugi untuk, semua ganti rugi, kos, perbelanjaan dan liabiliti lain, termasuk bayaran dan perbelanjaan peguam yang munasabah, yang berhubungan dengan apa-apa tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan: (i) akses anda kepada dan penggunaan permainan, perisian, dan lain-lain aspek Perkhidmatan dan Kandungan; (Ii) pelanggaran Terma ini, dan mana-mana undang-undang atau hak orang lain atau pihak; (Iii) apa-apa pertikaian yang anda ada dengan mana-mana pengguna Perkhidmatan tersebut dan apa-apa pertikaian yang anda berkaitan dengan mana-mana peniaga atau pengiklanan ditemui atau didapati melalui Perkhidmatan ini; (Iv) resolusi CILISOS (jika ada) apa-apa pertikaian yang anda ada dengan mana-mana pengguna Perkhidmatan; (V) kebenaran tidak wajar untuk CILISOS untuk mengumpul, menggunakan atau mendedahkan apa-apa Kandungan yang disediakan oleh anda; dan (vi) apa-apa pendedahan yang dibuat dengan kebenaran anda.

14. PENGECUALIAN KEROSAKAN; HAD LIABILITI
SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TIADA SIAPA DARIPADA Orang Dilindungi BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA ORANG LAIN UNTUK TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, HUKUMAN, TELADAN, KHAS, BERKANUN ATAU KEROSAKAN AKIBAT, KEHILANGAN UNTUNG, KEHILANGAN DATA, KEHILANGAN PRIVASI, KEHILANGAN NAMA BAIK ATAU APA-APA KERUGIAN LAIN, MESKIPUN DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT DAN WALAUPUN SEKIRANYA BERSALAH, KESALAHAN (TERMASUK KECUAIAN) ATAU LIABILITI. TANPA MENGHADKAN ATAS, LIABILITI AGREGAT ANDA TIDAK JATUH KEPADA Orang Dilindungi.

15. AKTA HAK CIPTA 1987/ MELANGGAR HAK CIPTA
SOSCILI menghormati hak-hak harta intelek orang lain dan meminta agar pengguna Perkhidmatan melakukan perkara yang sama. Jika anda percaya bahawa kerja anda telah digunakan dalam Perkhidmatan ini dengan cara yang melanggar hak cipta, anda boleh memberitahu kami dengan menyediakan ejen hak cipta kami dengan maklumat berikut secara bertulis:
a. tandatangan elektronik atau fizikal pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik;
b. pengenalan kerja hak cipta yang anda dakwa telah dilanggar;
c. mengenal pasti bahan yang didakwa melanggar dan maklumat yang semunasabahnya mencukupi untuk membenarkan SOSCILI untuk mencari bahan (misalnya, dengan menyediakan URL untuk bahan);
d. nama, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda;
e. kenyataan anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, agen, atau undang-undang; dan
f. kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan anda adalah tepat dan kenyataan yang dibuat di bawah hukuman sumpah bohong, bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta. kakitangan yang kami tetapkan untuk terima pendakwaan pelanggaran tersebut boleh dihubungi di:
Legal Department, CILISOS MEDIA, D-3-8 PARKLANE COMMERCIAL HUB, JALAN SS7/26, KELANA JAYA, 47301 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA di [email protected]
Adalah menjadi polisi kami untuk menamatkan dalam keadaan yang sesuai mana-mana Akaun atau pengguna untuk pelanggaran berulang hak harta intelektual termasuk hak cipta, dan kami juga berhak untuk menamatkan Akaun atau pengguna bagi walaupun satu pelanggaran.
SOSCILI boleh mengakses, mengekalkan dan mendedahkan kepada pihak ketiga sebarang maklumat atau data (termasuk maklumat peribadi dan komunikasi peribadi) anda yang berkaitan dengan aduan bertulis pelanggaran hak cipta jika kami percaya mengikut budi bicara kami bahawa akses tersebut, pemeliharaan atau pendedahan adalah perlu atau berguna untuk bertindak balas atau menangani aduan itu.

16. KHIDMAT PENGGUNA
Kami tidak mempunyai kewajipan untuk menyediakan anda dengan sokongan pelanggan dalam apa jua bentuk. Walau bagaimanapun, kami boleh menyediakan anda dengan khidmat sokongan pelanggan dari semasa ke semasa, mengikut budi bicara kami, jika anda telah mendaftar akaun dan anda boleh mengemukakan soalan khidmat pelanggan melalui Akaun anda.

17. NOTIS DAN INFORMASI HUBUNGAN
Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Syarat ini, SOSCILI akan memberikan anda notis dengan menyiarkan mereka di Laman ini. Sejak notis apa-apa perubahan bahan kepada Terma akan dihantar ke laman web ini untuk sekurang-kurangnya 30 hari, kami menggalakkan anda untuk melawat laman web ini sekurang-kurangnya dalam lingkungan masa yang sama. Anda juga membenarkan SOSCILI menghantar notis (termasuk notis sepina atau proses undang-undang lain, jika ada) melalui mel elektronik ke salah satu akaun e-mel SOSCILI atau ke alamat e-mel bukan SOSCILI yang kami simpan untuk anda. Anda perlu menyemak laman web ini untuk notis, dan anda akan dianggap telah menerima notis apabila ia disediakan untuk anda dengan menyiarkan di laman web ini atau apabila dihantar oleh SOSCILI melalui mel elektronik, sama ada atau tidak diterima oleh anda. SOSCILI boleh memberikan notis kepada mana-mana e-mel atau alamat lain yang anda berikan kepada kami. Anda mesti simpan alamat semasa anda dan apa-apa notis yang dihantar oleh SOSCILI ke alamat terkini yang anda telah berikan adalah notis yang berkuat kuasa dengan serta merta. Kecuali notis yang berkaitan dengan penyingkiran bahan berlesen dan untuk pelanggaran hak cipta seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 5 dan 17 di atas, seperti yang tertakluk, anda perlu menghantar apa-apa notis melalui pos ke alamat kami untuk Notis Undang-undang iaitu: CILISOS MEDIA, D-3-8 Parklane COMMERCIAL HUB, JALAN SS7 / 26, KELANA JAYA, 47301 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA.

18. TERMA TAMBAHAN
a. Perjanjian untuk menjalankan urus niaga secara elektronik. Semua transaksi anda dengan atau melalui Perkhidmatan boleh, pada pilihan kami, dikendalikan secara elektronik dari awal hingga akhir. Jika kami membuat keputusan untuk meneruskan secara bukan elektronik, perkhidmatan tersebut akan masih ditadbir oleh baki Syarat ini melainkan anda masukkan ke dalam terma yang berbeza pada borang yang disediakan oleh kami. Jika undang-undang membolehkan anda untuk menarik balik kebenaran ini atau jika kami diperlukan untuk berurusan dengan anda secara bukan elektronik, kami berhak untuk mengenakan atau menaikkan yuran dan anda bersetuju untuk mencetak atau membuat salinan elektronik Terma dan apa-apa kontrak lain atau pendedahan yang kami perlu untuk menyediakan kepada anda.
b. Kerjasama dengan pihak berkuasa. Anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berkenaan. Akses kepada kandungan Perkhidmatan tersebut oleh orang-orang tertentu atau di negara-negara tertentu mungkin tidak sah di sisi undang-undang.
c. Tiada Agensi; Tiada Benefisiari Pihak Ketiga. Syarat ini tidak membuat apa-apa hubungan agensi, perkongsian, usahasama, pekerja-majikan atau pemilik-peserta syarikat. Kecuali Orang Dilindungi, tiada benefisiari pihak ketiga Terma ini.
d. Pemutusan. Jika mana-mana bahagian Terma dipegang oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan dikuatkuasakan setakat yang mungkin dan bakinya akan kekal berkuat kuasa sepenuhnya, dengan syarat bahawa peruntukan risiko yang diterangkan dalam Syarat ini diberi kesan sepenuhnya setakat yang mungkin.
e. TugasanTerma ini adalah peribadi kepada anda dan anda tidak boleh memindahkan, menyerahkan atau mewakilkan kepada sesiapa tanpa kebenaran bertulis nyata dari SOSCILI. Sebarang percubaan oleh anda untuk menetapkan, pemindahan atau mewakilkan Terma ini tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada SOSCILI akan batal dan tidak sah. SOSCILI mempunyai hak untuk memindahkan, menyerah hak dan mewakilkan Terma ini dengan satu atau lebih pihak ketiga tanpa kebenaran anda.
f. Bidang kuasa; Pilihan Undang-undang; Had Eksport
Perkhidmatan ini dikawal oleh kami dari pejabat kami di Malaysia dan ditujukan kepada pengguna Malaysia. Jika anda mengakses Perkhidmatan tersebut dari lokasi di luar Malaysia, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berkenaan. Anda tidak boleh menggunakan atau mengeksport apa-apa daripada Perkhidmatan yang melanggar undang-undang eksport Malaysia dan peraturan-peraturan atau Syarat. Terma dan semua persembahan dan tuntutan setiap sifat antara kami ditadbir oleh undang-undang Negeri Selangor, Malaysia, tanpa mengambil kira sebarang konflik undang-undang prinsip yang akan menyebabkan pemakaian undang-undang bidang kuasa yang berbeza. Anda dan SOSCILI terikat dengan bidang kuasa peribadi yang eksklusif dan tempat mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak dalam Selangor, Malaysia.
g. Had tindakan. Apa-apa tindakan terhadap apa-apa pertikaian berkenaan dengan Perkhidmatan mesti dimulakan dalam tempoh satu tahun selepas punca pertikaian itu timbul, atau kuasa tindakan dihalang.
h. Tafsiran. Tajuk-tajuk perenggan dalam Syarat ini dimasukkan untuk membantu menjadikan Terma ini lebih mudah dibaca dan tidak mempunyai kesan mengikat.
i. Perjanjian keseluruhan. Terma (termasuk terma diperbadankan ke dalam mereka, contohnya, Dasar Privasi dan Terma Tambahan) dan apa-apa dasar dan garis panduan yang disiarkan kepada perkhidmatan tersebut oleh SOSCILI terdiri daripada keseluruhan perjanjian tersebut ( “Keseluruhan Perjanjian”) antara anda dan SOSCILI berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan dan menggantikan semua perjanjian sezaman dan terdahulu antara pihak-pihak mengenai hal perkara yang terkandung di sini, dan tiada pihak telah bergantung kepada apa-apa representasi yang dibuat oleh lain yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian Keseluruhan.
j. Tiada pengecualian
Kegagalan mana-mana pihak untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Syarat ini, termasuk apa-apa kegagalan untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran, tidak akan membentuk pengecualian hak atau peruntukan atau hak pihak itu untuk bertindak berkenaan dengan berikutnya atau yang serupa pelanggaran. Kami mencadangkan bahawa anda mencetak salinan Terma ini untuk rekod anda.
Maklumat tambahan

Sebarang pertanyaan sila hubungi kami di CILISOS MEDIA, D-3-8 PARKLANE COMMERCIAL HUB, JALAN SS7/26, KELANA JAYA, 47301 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA and at [email protected].

NOTIS UNDANG-UNDANG

NOTIS KETERSEDIAAN PERISIAN YANG MENAPIS

Semua pengguna adalah dengan ini dimaklumkan oleh pembekal bahawa perkhidmatan komputer interaktif ini yang memerlukan kawalan ibu bapa (seperti perkakasan komputer, perisian, atau perkhidmatan penapisan) boleh didapati secara komersial yang boleh membantu dalam mengehadkan akses kepada bahan yang berbahaya kepada kanak-kanak.

NOTIS: TIADA ‘HARVESTING’ ATAU ‘DICTIONARY ATTACK’ DIBENARKAN

ANDA MUNGKIN MELANGGAR UNDANG-UNDANG PERSEKUTUAN JIKA ANDA: (1) MEMULAKAN PENGHANTARAN KE KOMPUTER SOSCILI ATAU PERANTI MESEJ ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PESANAN PENGHANTARAN; ATAU (2) MEMBANTU DALAM PENGASALAN MESEJ TERSEBUT MELALUI PERUNTUKAN ATAU PEMILIHAN ALAMAT DIMANA MESEJ AKAN DIHANTAR.

NOTIS TANDA DAGANGAN

Tanda dagangan SOSCILI, Soscili.my dan semua tanda dagangan lain yang disenaraikan di bawah atau digunakan dalam Perkhidmatan dimiliki atau digunakan di bawah lesen SOSCILI dan pertubuhan-pertubuhan gabungannya. Nama-nama pihak ketiga dan produk mereka disebut itu adalah tanda niaga mereka. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana tanda dagangan di atas atau lain-lain dipaparkan pada Perkhidmatan atau dalam mana-mana kandungan Perkhidmatan. Semua hak terpelihara.

NOTIS HAKCIPTA RE PEMILIKAN:. © CILISOS Media Sdn Bhd Semua Hak Cipta Terpelihara.

Baca lagi di: http://cilisos.my/privacy-policy/

To Top

Send this to a friend